עברית \ English

תקנון אתר הום סנטר

תקנון מועדון לקוחות ארכה

תקנון

תנאי ההצטרפות

 1. ההצטרפות למועדון הלקוחות הקיימים (להלן: "המועדון") היא באמצעות מילוי טופס הצטרפות על ידי הלקוח. בטופס ההצטרפות יש לציין שם מלא, שם החברה אליה שייך הלקוח, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ואיזה סניף מסניפי רשת ארכה (להלן: "הרשת") נמצא קרוב ללקוח.

 

 1. למועדון זכאים להצטרף הן לקוחות פרטיים והן לקוחות עסקיים. הצטרפותו של אדם כלשהו למועדון מותנית בהסכמת הרשת ו/או הנהלת המועדון (להלן: "ההנהלה") ואלו יהיו רשאיות לסרב לבקשת הצטרפות למועדון בהתאם לשיקול דעתן המוחלט והסופי, ללא שתהיה מוטלת עליהן חובה כלשהי לנמק את סירובן כאמור. 

 

 1. האחריות לעדכון ההנהלה, בל מקרה של שינוי בפרטי חבר מועדון, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני, מספר הטלפון או פרטים אחרים מוטלת על חבר המועדון לבדו. מובהר כי אי עדכון או איחור בעדכון פרטים כאמור, עלול לשלול מההנהלה את היכולת לעדכן במועד ו/או בכלל את חברי המועדון בפרטיהם של מבצעים, הטבות, פרסומים והודעות למיניהם ובמקרה כזה ההנהלה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לחבר המועדון עקב כך.

 

 1. ההנהלה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי חברותו של כל חבר במועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בלי שיהא עליה לנמק את החלטתה זו. בלי לגרוע מזכותה של ההנהלה כאמור, הרי שההנהלה תהיה רשאית להפסיק חברות של חבר מועדון כלשהו, בכל אחד מהמקרים הבאים: מסירת פרטים שגויים או לא נכונים, שימוש לרעה בחברות במועדון, התנהגות לא הולמת של חבר המועדון בעת ביקור באילו מסניפי הרשת (לרבות, אך לא רק, התפרעות, אי תשלום, פגיעה בעובדי הרשת ו/או אורחיה).

 

 1. כל חבר מועדון יהיה זכאי להפסיק את חברותו במועדון באמצעות משלוח הודעה בכתב להנהלת המועדון לכתובת הבאה: info@erco.co.il (להלן: "בקשת הביטול"). חברותו של חבר מועדון תופסק בתוך 72 שעות מהמועד בו נתקבלה בקשת הביטול במשרדי ההנהלה. חבר מועדון אשר ביקש להפסיק את חברותו במועדון, יחשב כמי שויתר באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל הזכויות הנובעות מהיותו חבר מועדון.

הטבות ומבצעים לחברי המועדון

 1. חברי המועדון יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים מיוחדים לחברי המועדון, להשתתף במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי ההנהלה (להלן: "ההטבות" או "ההטבה" לפי העניין). מטבע הדברים, ההנהלה אינה מתחייבת כי ההטבות המשתנות מעת לעת יהיו זהות בערכן הכלכלי ו/או הכספי לאורך כל תקופת החברות במועדון.

 

 1. ההטבות מהן זכאים חברי המועדון ליהנות יפורסמו על ידי ההנהלה באמצעים פרסומיים על פי שיקול דעת ההנהלה. ההנהלה תעשה כל מאמץ לעדכן את חברי המועדון בפרטי ההטבות האמורות באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת שנמסרה על ידי חבר המועדון בעת הגשת בקשת ההצטרפות או כפי שעודכנה מעת לעת על ידי חבר המועדון.

 

 1. חברי המועדון לא יהיו זכאים לכפל הטבות (לרבות כאלו שאינן נובעות מהחברות במועדון), ללא יוצאים מן הכלל, ויהיו רשאים לעשות שימוש, על פי בחירתם, באחת מההטבות להן הם זכאים. התשלום עבור העסקה יבוצע במזומן או בכרטיס אשראי בלבד (לא יינתנו הטבות ברכישה בשובר).

 

 1. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת כלשהי את אופי ו/או גובה ההטבות שינתנו לחברי המועדון ו/או להחליף ו/או לערוך שינויים כלשהם בהטבות להם זכאים חברי המועדון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. עם הצטרפותו למועדון יקבל חבר המועדון קוד קופון למימוש הטבה בדמות קבלת גוף תאורה סולארי במתנה. קוד הקופון הינו חד פעמי וניתן למימוש פעם אחת בלבד. הקופון ניתן למימוש עד לתאריך אשר יצוין בהודעה שיקבל הלקוח עם קבלת הקוד.

 

 1. ההטבות ינתנו למימוש עם הצגת קוד הקופון וכן הזדהות הלקוח באמצעות שם ומספר טלפון.

ההטבה תינתן לחבר המועדון בהגעה פיזית לסניף בלבד.

 

 1. לא ניתן להחליף מתנה שנתקבלה במסגרת החברות במועדון וכן לא להמירה לפריט אחר בסניף.

כללי

 1. ההנהלה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי חבר המועדון וכן לשמור פרטים ונתונים שהתקבלו במסגרת פעילותו במועדון ו/או השתתפותו בהטבות, הכל לצרכים פנימיים ו/או שיווקיים ו/או מסחריים ולרבות לצורך דיוור ומשלוח פרסומים ומידע, בדואר רגיל, בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי התקשרות אחר, לרבות אודות הטבות המוצעות לחברי המועדון, בין אם על ידי ההנהלה, בין על ידי מי מטעמה ובין על ידי צדדים שלישיים, זאת במידה והלקוח סימן כי הוא מעוניין בקבלת דואר פרסומי מהרשת.

 

 1. חבר המועדון רשאי בכל עת להסיר את אפשרות קבלת הדואר הפרסומי בשליחת מסרון חזרה עם המילה "הסר".

 

 1. מועדון הלקוחות לא יעניק לחבר המועדון המחזיק בו הטבה כלשהי מעבר לאלו המפורטות בתקנון זה ו/או כפי שיפורסם על ידי ההנהלה מעת לעת.

 

 1. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לחלוטין או באופן חלקי, את פעילותו של המועדון, וזאת באמצעות פרסום הודעה על כוונתה לעשות כך, שתפורסם באמצעי התקשורת על פי שיקול דעתה של ההנהלה (לרבות באמצעות אתר האינטרנט של הרשת), 14 יום לפחות קודם להפסקת פעילותו של המועדון.

 

 1. ההנהלה תהא רשאית לשנות הוראות תקנון זה, או כל חלק ממנו, מעת לעת, כפי שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. הגשת בקשת הצטרפות למועדון כמוה כהצהרה על קריאת תקנון זה וכל הוראותיו ועל הסכמה להן וכהתחייבות בלתי חוזרת לקבלת תקנון זה וכל הוראותיו ולפעול על פיו.

 

 1. ההנהלה וכל מי מטעמה אינם אחראים בשום צורה ואופן לכל התקשרות, מכל מין וסוג שהוא, בין חבר מועדון כלשהו לבין צד ג' כלשהו, לרבות במסגרת ו/או על פי פרסומים כלשהם שהופצו/נשלחו על ידי ההנהלה. כל התקשרות כאמור לקבלת שירות או לרכישת מוצר תהא באחריותו הבלעדית של נותן השירות או המוצר כאמור וההנהלה אינה ולא תהיה אחראית לטיבם של השירותים ו/או איכותם של המוצרים אשר יסופקו לחבר המועדון, אם בכלל.

 

 1. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור למועדון, החברות בו ו/או קיום תקנון זה וכל הנובע מהם, תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

 


 
ארכה בע"מ – תקנון אתר, סחר אינטרנטי
 
א. כללי
 
1. חברת ארכה בע"מ (להלן: "ארכה") הינה חברה העוסקת ביבוא ושיווק של, בין השאר, חומרי ואביזרי חשמל ותאורה (להלן: "המוצרים").
2. ארכה הקימה אתר שנועד לסחר אלקטרוני לרכישת המוצרים, כפי שאלה מופיעים בקטלוג המוצרים הרלבנטי בעת ביצוע הרכישה (היצע וכמות המוצרים בקטלוג נתונים לשינוי לפי שיקול דעת בלעדי של מפעיל האתר) ובכפוף לתקנון זה (להלן: "האתר").
3. השימוש באתר על כל תכניו ושרותיו מוצע לגולש ו/או למשתמש בו (להלן: "המשתמש" או "הרוכש") בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון כפי שהם כיום ו/או כפי שיתוקנו בעתיד.
4. הגלישה באתר ו/או ההרשמה לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לתנאים אלה. אם אינך מסכים להם, המנע משימוש באתר זה. שימוש באתר ו/או מסירת כל מידע לפרסום באתר וקריאת הודעות המתפרסמות בו, מעידים על הסכמה לכל תנאי השימוש כמפורט בתקנון זה.
5. כל הגולש ו/או משתמש באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ומקבלו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד ארכה ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.  
6. רשאים להשתמש בשירותי האתר אך ורק בגירים בני 18 שנים ומעלה, המחזיקים בכרטיס אשראי כדין.
7. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 
ב. המוצרים המוצעים לרכישה באתר ארכה
 
8. ארכה מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים, בדרך נוחה, מהירה וקלה. ארכה אינה מתחייבת להציע באתר את כל המוצרים שהיא מציעה לרכישה בחנויותיה.
9. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכן כי יהיו הבדלים בין המוצרים לבין תמונותיהם. ולמשתמש לא תהיה תביעה בכל הכרוך ונובע מכך
10. ארכה מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לארכה שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
11. ארכה תעדכן באם המוצרים אינם קיימים עוד במלאי ואולם ייתכנו מקרים בהם ייעשו מספר רב של הזמנות ביום אחד והנתונים אודות המלאי לא יעודכנו באופן מיידי אלא זמן סביר לאחר מכן.
12. חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר מלווים בתעודת אחריות. במקרים אלה תעודת אחריות תהיה מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות (להלן: "בעל האחריות").
13. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא על ארכה.
14. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד ארכה ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד. תעודת האחריות מאת בעל האחריות תימסר במעמד מסירת המוצר, וכן יתאפשר עיון בתעודת האחריות עוד לפני השלמת העסקה בנקודות המכירה של ארכה. 
 
ג. ביצוע הזמנה
 
15. גולש/משתמש/רוכש - במידה והנך חפץ ברכישת מוצר/ים, נא הרשם באתר והשאר פרטי זיהוי: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, שם משתמש לכניסה. סיסמא תוחזר לכתובת דוא"ל שהוזנה. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכל ארכה להבטיח את ביצוע ההזמנה. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.
16. כדי לבצע הזמנה של מוצר דרך האתר, יש לבחור תחילה מוצר שניתן לרכישה דרך האתר באמצעות לינק "הוסף לעגלה".
17. ניתן לבצע הזמנה של מוצר בתוספת דמי משלוח לאספקה עד בית הלקוח בכפוף לאמור בתקנון זה.
18. כמו כן, הלקוח יוכל לבצע הזמנה של מוצר באיסוף עצמי תוך כדי ציון הסניף שממנו הלקוח מעוניין לאסוף את המוצר המוזמן.
19. בקופה הנך מתבקש לרשום את פרטי כרטיס האשראי וכן מספר התשלומים, לפי הנהוג בארכה, ולאשר את העסקה.
20. מיד לאחר ביצוע הפעולה, תבצע ארכה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה על גבי מסך המחשב כי ההזמנה אושרה ויישלח אישור וחשבונית קנייה לכתובת הדוא"ל על ביצוע הפעולה. 
21. במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע"י חברת האשראי, המשתמש יקבל הודעה מתאימה ע"י מרכז ההזמנות. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לעסקה וההזמנה תהא בטלה ומבוטלת.
22. יובהר ויודגש, כי ההזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי וארכה אינה מחויבת כלפי המשתמש כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי חברת האשראי.
23. הרישום שנרשם במחשבי ארכה ואישור התשלום על ידי חברת האשראי, יהווה ראיה לנכונות הפעולות.
24. הרשמה לאתר מהווה אישור מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות ארכה, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של ארכה, אלא אם כן סימן המשתמש במהלך הרכישה כי אינו מעוניין בכך.
 
ד. אופן ביצוע פעולת רכישה
 
25. ארכה ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. ואולם ככל שמפעילי האתר יהיו מודעים לפרט השגוי שהוכנס, הוא יתוקן על ידם.
26. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.
27. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של ארכה בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי ארכה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
 
ה. תשלום
 
28. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי בד בבד עם ביצוע ההזמנה לרכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
29. ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לאישור חברת האשראי, בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בהתאם למנגנון התשלומים כפי שיוסכם.
30. כל המחירים המוצגים באתר ארכה כוללים מע"מ. המחירים אינם כוללים הוצאות הובלה והתקנה, וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הרוכש.
31. מובהר, כי מחירי המוצרים המוצגים באתר, והמחייבים את הרוכש, עשויים להיות שונים מהמחירים המוצגים בחנויות ארכה והרוכש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה בדבר אי התאמה, אם וככל שתהייה.
 
ו. אספקת/הובלות המוצרים
 
32. ארכה תדאג לספק כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל שהוקלדה בעת הרכישה, תוך 21 ימי עסקים מיום הזמנת המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
33. ארכה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של ארכה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
34. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ארכה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים לרוכש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמו מראש.
35. מחיר ההובלה או המשלוח נכון לתחומי הקו הירוק בלבד, למעט אזורי ים המלח ואילת. ארכה תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטחים האמורים בתשלום מחיר הובלה שונה
36. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. בהעדר מעלית, משלוחים מעל 25 ק"ג יסופקו ללקוח רק עד למקום הכניסה לבניין, והשליח לא יעלה את המוצרים עד לדירה.
37. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל ארכה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
38. בעת אספקת המוצר, רשאית ארכה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
39. יובהר, כי דמי המשלוח עשויים להיות שונים ממוצר למוצר וייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של ארכה בהתאם למשקלם.
40. חשבןנית רכישה של המוצר תוכנס אל הקרטון החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש.
 
ז. ביטול העיסקה
 
41. זכותו של הרוכש עפ"י ס' 14ג (ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לבטל בכתב את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למשרדי ארכה בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.
42. רוכש אשר רכש מוצר לאספקה עד הבית ומבקש לבטל את העסקה, יודיע לארכה על ביטול העסקה לא יאוחר מ- 12 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. רוכש אשר לא יודיע במועד הקבוע כאמור, יחויב בדמי משלוח.
43. בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב את המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי  או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל כל אחד מסניפי ארכה.
44. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.
45. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר לסניפי ארכה על הרוכש ועל חשבונו ועליו להחזיר המוצר באופן עצמאי לאחד מהסניפים. ככל שיבקש הרוכש כי ארכה תוביל את המוצר המוחזר לאחד מסניפיה, בין אם המוצר הגיע לידיו ובין אם המוצר נמצא בדרכו אליו, יישא הרוכש בעלות הובלת המוצר כאמור וזאת על פי עלויות ההובלה המקובלות בארכה.
46. אם מסיבה כלשהי, הרוכש אינו מרוצה מהמוצר שרכש, ניתן להחזיר את המוצר לפי תקנה 2(1) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א - 2010 עד שבועיים מיום הרכישה. כל זאת, בצירוף קבלה או חשבונית ובאריזתו המקורית ובלבד שלא נעשה בו שימוש. ארכה מתחייבת לזכות את כרטיס האשראי של הרוכש, לאחר שתקבל אישור מהסניף שאליו הוחזר המוצר, ובלבד והמוצר הוחזר שלם באריזתו המקורית.
47. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר (למעט במקרה שהמוצר פגום), על הרוכש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול ו/או שימוש מכל מין וסוג שהוא, לאחד מסניפי ארכה על חשבונו.
48. ככלל, לא יוחזר מוצר שאריזתו הושחתה, או מוצר שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון או מוצר מתכלה, בנוסף אין החלפה / החזרת מוצר שנחתך או הותאם לפי מידה.
49. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר צרכן לבטל את העסקה, רשאית ארכה לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
50. כמו כן, במקרה של ביטול עסקה כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית ארכה לתבוע את נזקיה מן הרוכש.
51. ביטול עסקת רכישה, שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.
 
ח. דין ומקום שיפוט
 
52. על השימוש בשירות ובמידע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט היחידי והבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מן השירות והמידע והשימוש בהם ובאתר, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.